Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

Úvodní informace

Tyto VOP platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.bauerasynove.cz (dále jen „stránky“). VOP blíže vymezují a upravují vztahy mezi smluvními stranami, kterými jsou na jedné straně prodávající společnost Bauer a Synové a.s., IČ: 29107130 se sídlem v Plzni, Jižní Předměstí, Poděbradova 503/19, PSČ 301 00 (dále jen „prodávající“) a na druhé straně kupující (dále jen „kupující“), tj. osoba, která zboží na základě nabídky v internetovém obchodně poptává. Prodávající a kupující hodlají uzavřít kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) na některou z položek internetové nabídky prodávajícího (dále též jen „zboží“).

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které výslovně neupravují tyto VOP, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění. V případě, že se v budoucnu ukáže, že tyto VOP budou v rozporu s občanským zákoníkem, či jeho výkladem nebo zákonem na ochranu spotřebitele, pak má přednost zákon, resp. ustálená judikatura.

 

Kupující podáním objednávky v rámci internetového obchodu potvrzuje, 

Pro konkrétní smlouvu jsou tyto VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. V případě, že dojde po uzavření smlouvy ke změnám VOP, které jsou ve prospěch kupujícího, pak jsou pro něho závazné nové VOP, tj. může se dovolat změny ve VOP v jeho prospěch. Kupující má právo si nechat jakoukoliv pasáž těchto VOP nechat vysvětlit v případě, že jim nebude rozumět, stejně tak nechat si vysvětlit svá práva.

Smlouva

Umístění zboží (tj. oken, dveří a příslušenství) prodávajícím na stránky internetového obchodu je návrhem k uzavření smlouvy. Smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. O tom, že smlouva vznikla, informuje prodávající kupujícího odesláním zprávy o přijetí objednávky na jím zadaný e-mail. Zpráva je vyhotovením smlouvy pro kupujícího, a jako příloha je k ní připojeno aktuální znění VOP. Na vlastní vznik smlouvy nemá odeslání této zprávy vliv. Zpráva zároveň obsahuje detaily pro provedení platby, zejména způsob platby, který si zákazník vybral a dále způsob dopravy. Zaslání zprávy a jejích příloh umožňuje kupujícímu archivaci a reprodukci smlouvy a VOP. Zaslání VOP elektronicky také vylučuje, aby jejich jakákoliv část byla záměrně opticky potlačena, byť je to část pro stanovení práv a povinností podstatná.

V případě rozporu mezi smlouvou a VOP platí ujednání obsažená ve smlouvě.

 

Jak smlouva vzniká v detailech

Jednotlivými postupnými technickými kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou:

Smlouva zůstává v elektronické formě uložena u prodávajícího. Vzhledem k tomu, že její vyhotovení zasílá prodávající elektronicky kupujícímu bezprostředně po jejím vzniku, nebude přistoupeno k zaslání papírové formy kupujícímu, nicméně ten si papírovou formu může na prodávajícím vyžádat.

 

Práva a povinnosti stran

Kupující je povinen při vytvoření objednávky udávat pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu, která vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. V případě, že se jakékoliv údaje na straně prodávajícího, či kupujícího změní, je třeba neprodleně informovat druhou smluvní stranu a to elektronicky. Kupující je oprávněn si ještě před uzavřením objednávky vyžádat další informace a to elektronickou poštou, či telefonicky.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle specifikace smlouvou, v bezchybné kvalitě a ve sjednaných termínech. Prodávající neodpovídá za zdržení, která mohou vzniknout způsobem dodání.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které na základě smlouvy vzniknou, budou řešeny soudy České republiky podle platného práva České republiky. Kupující, který uzavírá smlouvu z jiného státu než ČR je povinen vždy uvést adresu na území ČR. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít smlouvu s kupujícím, jehož kontaktní adresa na území ČR budí pochybnosti, resp. nelze vyloučit, že by takový kupující nebyl „dohledatelný“, tj. nelze zjistit jeho identitu.

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

 

Dodací podmínky

Každé zboží z nabídky prodávajícího je dodáváno ve lhůtách uvedených v internetovém obchodě. Tyto lhůty jsou orientační, vycházejí z automatizovaného systému skladového hospodářství, jehož okamžitá aktualizace vinou souběhu objednávek více kupujících nemusí být přesná. Aktuální termín dodání zboží k vyskladnění je uveden ve smlouvě. Zboží může kupující převzít osobně, může být dodáno třetí firmou. V případě dodání poštou či kurýrem je doba dodávky závislá na lhůtách těchto dodavatelů. Výběr způsobu dodání objednaného zboží záleží na kupujícím a kupující je srozuměn s tím, že doba dodání se odvíjí od lhůt zasilatelské firmy.

 

Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně daní, poplatků, vyjma případných nákladů na dopravu. Prodávající je oprávněn ceny zboží měnit. Pro uzavření smlouvy je platná cena, uvedená na stránkách v době odeslání objednávky kupujícím. V tomto případě se kupující nemůže dovolat změny ceny v jeho prospěch, tak jak je to obecně v úvodním článku VOP.

Způsob úhrady ceny je možný výhradně v české měně a to dobírkou, platební kartou, převodem nebo vložením na bankovní účet prodávajícího. Cena je zaplacena až v okamžiku, kdy dojde k připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.

Kupující je povinen uhradit cenu zboží vždy nejpozději v okamžiku jeho předání, či před jeho předáním, jinak mu nebude zboží předáno.

Náklady související s provedením platby, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby, nese kupující.

Kupující souhlasí s tím, že pro uzavření kupní smlouvy se použije prostředku komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, s případnými reklamacemi, s případným odstoupením od smlouvy a s poskytováním služby si hradí kupující sám. Účetní doklady se vystavují výhradně v elektronické formě.

Prodávající nevylučuje ani možnost písemného styku, např. při uplatnění záruky, nicméně náklady na písemný styk, který nezpůsobil prodávající, jdou k tíži kupujícího.

 

Reklamace

Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 24 měsíců. V případě, že výrobce některých dílů poskytuje záruku delší, pak platí na tato díly delší záruka. Delší záruka je vždy uvedena u nabízeného zboží a takové zboží obsahuje i záruční list, ze kterého tato prodloužená záruka vyplývá. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží. U zboží, které kupující dále používá při kompletaci svých realizací, prodávající neuznává reklamace vady zboží, způsobené vadnou instalací.

V případě zjištění vady postačí, když kupující zašle prodávajícímu reklamaci, námitku na elektronickou adresu info@bauerasynove.cz a uvede číslo smlouvy, či jakkoliv jinak označí zboží, aby mohlo dojít k identifikaci konkrétní smlouvy. Reklamaci je však možné provést i jakýmkoliv jiným způsobem ( telefonicky, osobně, písemně atd.), doporučuje se však vždy zvolit takovou formu, kterou je možné prokázat a nevzbudí pochybnost, že reklamace byla vůbec uplatněna.

Ochrana osobních údajů

Kupující zadáním objednávky dává souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů uvedených v objednávce. V případě uzavření smlouvy bude zpracování osobních údajů prodávajícím probíhat po dobu nezbytně nutnou pro účely zajištění práv a povinností plynoucích z této smlouvy, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných předpisů (např. zákon o archivnictví, účetnictví, daňové předpisy apod.).

S osobními údaji kupujících bude prodávající zacházet v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb.) v platném znění. Prodávající nepředá osobní údaje žádné třetí osobě s výjimkou zpracovatelů, splňujícím podmínky uvedeného zákona, které prodávající využívá pro naplnění svých povinností a práv vyplývajících ze smlouvy a s výjimkou povinnosti stanovené zákonem. 

Kupující zadáním objednávky rovněž dává souhlas s tím, že prodávající může zpracovávat v zákonem stanoveném rozsahu jeho osobní údaje i za účelem nabízení obchodu a služeb. Kupující může kdykoli tento souhlas odvolat.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že zboží poskytnuté kupujícímu neodpovídá sjednanému ve smlouvě, má kupující právo, aby prodávající neprodleně dodal zboží ve shodě se smlouvou. Pokud to není technicky možné, může kupující od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupní cenu kupujícímu a to na účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující do 14 dnů od uzavření smlouvy neuhradí plnou cenu. V takovém případě prodávající informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy zasláním na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto odstoupení od kupní smlouvy se vztahuje zejména na případy, kdy si kupující vybral jako způsob úhrady platbu převodem na účet.

Protože smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, má kupující, je-li dle ustanovení zákona v pozici spotřebitele, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena a to bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy nemůže skončit před dodáním zboží kupujícímu. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu na řádně a správně vyplněném formuláři a to na e-mailovou adresu info@bauerasynove.cz . Uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na stránkách. V případě, že kupující nepoužije formulář prodávajícího, vystavuje se riziku, že odstoupení nebude učiněno srozumitelně, nicméně i jiná forma odstoupení může být akceptována.

Pokud by kupující v případě odstoupení od smlouvy požadoval zaslání peněžních prostředků jinak než bezhotovostním převodem na účet, má povinnost uhradit prodávajícímu náklady na jejich zaslání.

Úhrada nákladů a poměrné části ceny dle výše uvedených bodů kupujícím prodávajícímu se bude primárně řešit formou zápočtu vůči peněžním prostředkům vracených prodávajícím kupujícímu.

Odstoupí-li  kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující  zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět. Peníze budou pak vráceny kupujícímu do 14 dnů.

 

Přechod nebezpečí škod na zboží

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v momentě předání zboží do jeho dispozice.


Podnikatelský nákup

Internetový obchod je primárně určen koncovému zákazníkovi. V případě, že v internetovém obchodě nakupuje osoba, která vystupuje pod IČ, pak není pokládána za spotřebitele, ale podnikatele. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje možnost individuálního přístupu k těmto podmínkám a to v rámci množstevní slevy, jiných podmínek dodání zboží a jiného smluvního ujednání. Upravené podmínky vždy vycházejí z toho předpokladu, že kupující bude odebírat výrazně vyšší množství zboží, než je tomu v případě spotřebitele a toto zboží bude případně dále obchodováno, či využíváno pro další podnikatelské účely.

Prodávající na shora uvedené upozorní kupujícího, je-li v pozici podnikatele, již při první reakci na jeho objednávku.

Kupující v pozici podnikatele musí být srozuměn s tím, že termíny dodání zboží se s ohledem na požadované množství mohou výrazně lišit.

 

Komunikace

Pro vzájemnou komunikaci bude kupující využívat e-mail, který uvede v objednávce, a prodávající      využívá e-mail info@bauerasynove.cz . Kupující může využít i papírové pošty a to na adresu uvedenou níže.

Jakákoli zpráva se považuje za doručenou po uplynutí třídenní lhůty ode dne odeslání zprávy na       e-mailovou adresu či dnem doručení poštou.

Kontaktní údaj prodávajícího

Bauer a synové ,a.s.

Keramická 198, 330 11 Třemošná

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.6.2017

 

vzor odstoupení od smlouvy

Jak nás hodnotí klienti

Jan C.
Hodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivní

U pana Bauera jsem pořídil celkem 12 plastových oken z 18, které jsem loni měnil (to už nikdy nechci dělat :-)). Po zimní kontrole termovizí mohu jen litovat, že jsem zde rovnou nepořídil všechna okna. Mohu jednoznačně doporučit.
Marti C.
Hodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivní

Příjemný a ochotný personál a velmi dobré ceny. S okny a venkovními žaluzemi jsem spokojená. Volila jsem tuhle firmu, protoze už jedny okna máme 12 let. DOPORUČUJI
Danka B.
Hodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivní

Okna skladem byla dodána do 4 dnů. Spokojenost, obchod proběhl rychle a bez problémů.
Ivana .
Hodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivníHodnocení pozitivní

Kvalita,rychlost,komunikace,cenový rozsah oken,dveří je velmi výhodný????-prostě moje doporučení je ????% ANO????????????.

Ohodnoťte nás na Google Maps >>